Skip to Content

Bầu bằng Thư ở Quận Los Angeles

Vote by Mail Notices

Một Lựa Chọn Bỏ Phiếu An Toàn, Dễ Tiếp Cận và Được Ưa Chuộng

Tất cả các cử tri đã ghi danh ở Quận Los Angeles sẽ được gửi một lá phiếu Bầu bằng Thư. Bỏ phiếu trong sự an toàn ở nhà của quý vị bằng cách gửi lại lá phiếu Bầu bằng Thư.

Việc gửi ra các phiếu Bầu bằng Thư qua đường bưu điện không muộn hơn 29 ngày trước Ngày Bầu Cử.


Làm Thế Nào Để Gửi Lại Phiếu Bầu của quý vị

Có nhiều lựa chọn về cách gửi lại lá phiếu của quý vị:

Nếu lá phiếu của quý vị có dấu bưu điện trước Ngày Bầu Cử và được Sở của chúng tôi nhận được trong vòng 7 ngày (EC, § 3020 (b).), chúng tôi sẽ xử lý, xác minh và kiểm đếm lá phiếu đó.

Tải xuống và chia sẻ với cộng đồng của quý vị: Cách gửi lại lá phiếu Bầu bằng Thư của quý vị


Cách Theo Dõi Lá Phiếu của quý vị

Nhận tin nhắn văn bản được cá nhân hóa, email và/hoặc tin nhắn tự động qua điện thoại trên lá phiếu Bầu bằng Thư của quý vị bằng cách đăng ký Where's My Ballot (Lá Phiếu Của Tôi Ở Đâu). Đây là một dịch vụ miễn phí dành cho tất cả các cử tri đã ghi danh nhằm cung cấp cho quý vị thông tin cập nhật về lá phiếu của quý vị ở đâu và khi nào quý vị có thể trông đợi nhận được.

ĐĂNG KÝ cho WHERE'S MY BALLOT


Kiểm Tra Xem Lá Phiếu Của Quý Vị đã Được Nhận và Đếm chưa

Các cử tri có thể xác nhận rằng lá phiếu của họ đã được nhận và kiểm đếm thông qua Công Cụ của Tình Trạng Bầu bằng Thư


Yêu cầu một Lá Phiếu bằng một Ngôn Ngữ Khác

Quận L.A. cung cấp dịch vụ ngôn ngữ đầy đủ và/hoặc hỗ trợ lên đến 18 ngôn ngữ.

Để yêu cầu lá phiếu hoặc tài liệu bầu cử của quý vị bằng một ngôn ngữ khác, vui lòng gọi cho Ban Dịch Vụ Đa Ngôn Ngữ của chúng tôi ở số 800-815-2666, chọn mục


Bản Tuyên Bố Xác Nhận Chữ Ký

Chúng tôi hiểu rằng sau nhiều năm, chữ ký của quý vị hẳn sẽ thay đổi. Nếu chữ ký trên phong bì gửi lại Phiếu Bầu bằng Thư của quý vị không trùng khớp với chữ ký trong cơ sở dữ liệu ghi danh cử tri của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua đường bưu điện và yêu cầu quý vị hoàn tất và gửi lạ Bản Tuyên Bố Xác Nhận Chữ Ký.

Chữ ký của quý vị được đòi hỏi nhằm xác minh danh tính của quý vị và để giải quyết lá phiếu.

Quên Ký Tên vào Phong Bì Cho Lá Phiếu Bầu bằng Thư của quý vị?

Nếu quý vị gửi lại lá phiếu Bầu bằng Thư của quý vị mà không ký tên vào phong bì gửi lại, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một tài liệu gọi là "Bản Tuyên Bố Lá Phiếu Chưa Ký Tên" để yêu cầu chữ ký của quý vị.

Chữ ký của quý vị được đòi hỏi nhằm xác minh danh tính của quý vị và để giải quyết lá phiếu.

Icon - Close