Skip to Content

Going Green With E-Sample Ballot

Magpatala o tingnan ang iyong E-Sample Ballot ngayon!

Ang E-Sample Ballot ay simpleng isang elektronikong bersiyon ng iyong halimbawang balota na makukuha sa pamamagitan ng e-mail. Ang mga botanteng gustong magpatala para sa E-Sample Ballot ay maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pag-klik sa nag-uugnay sa ibaba. Sa sandaling makapagpatala ka, tatanggap ka ng e-mail na nagtataglay ng isang nag-uugnay sa iyong E-Sample Ballot 30 hanggang 40 araw bago ang bawat halalan na may makabuluhan sa iyo.

Ang impormasyon sa iyong e-mail ay magsasama ng iyong E-Sample Ballot, lokasyon ng lugar ng botohan at ibang nakakatulong na impormasyon sa halalan.

Ang mga botanteng nagpatala para sa E-Sample Ballot ay hindi na tatanggap ng papel na kopya ng kanilang halimbawang balota sa kanilang direksiyon ng tirahan.

Mga Benepisyo ng E-Sample Ballot:

  • Kunin ang iyong halimbawang balota nang mas mabilis!
  • Kunin nang madalian ang iyong halimbawang balota sa pamamagitan ng e-mail!
  • Piliin ang paraang mabuti sa kapaligiran at tumulong na makapagtipid ng mga gastos sa paglilimbag at paghahatid!
Icon - Close