Skip to Content

I-klik ang mga katanungan sa ibaba para sa mga pinakamadalas itanong sa pagiging at pagtatrabaho bilang isang manggagawa sa botohan.

Maaari mo ring i-download ang isang komprehensibong Mga Madalas Itanong Tungkol sa Manggagawa sa Botohan.

Mga Madalas Itanong na Kaugnay ng Manggagawa sa Botohan

Ano ang Programang Manggagawa sa Botohan ng County?

Ito ay isang programa na inaprobahan ng mga Lupon ng Superbisor para humikayat sa mga empleyado ng Los Angeles County na magsilbi bilang manggagawa sa botohan sa Araw ng Halalan at magkaloob ng pagbabago sa kanilang komunidad.

Ilang oras ako magtatrabaho?

Bagaman ang pangkaraniwang serbisyo para sa isang Manggagawa sa Botohan ay 14 hanggang 15 oras sa Araw ng Halalan, ang mga gantimpala sa iyo at sa komunidad ay hindi masusukat.

Ang mga botohan ay pangkaraniwang bukas mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi. Ikaw ay aatasang dumating sa pagitan ng ika-6 ng umaga at ika-6:30 ng umaga upang ihanda ang mga materyal sa pagboto. Ang pagsasara ng mga botohan at mga kaugnay na tungkulin ay nangangailangan ng humigit-kumulang na isang oras at ang iyong serbisyo ay matatapos ng mga ika-9 ng gabi.

Ano ang gagawin ko bilang isang manggagawa sa botohan?

Bilang isang Manggawa sa Botohan, ikaw ay:

 • Tutulong na mag-ayos ng lugar ng botohan
 • Tutulong sa mga botante sa pagpapatala
 • Magbibigay ng mga balota
 • Magku-kwenta ng mga balota at magliligpit ng mga suplay pagkatapos ng halalan
Paano ako sasanayin?
 • Pumili mula sa dose-dosenang klase sa pagsasanay na matatagpuan sa lahat ng dako ng County ng Los Angeles
 • Ikaw ay tatanggap ng $25 bonus para sa pagdalo sa isang klase sa pagsasanay kung ikaw ay maglilingkod bilang isang manggagawa sa botohan
Ano ang mga benepisyo ng paglilingkod bilang isang manggagawa sa botohan?

Bilang isang manggagawa sa botohan:

 • Maaari kang kumita ng halagang nasa pagitan ng $80 at $175 para sa pagtatrabaho sa Araw ng Halalan at pagdalo sa pagsasanay
 • Maaari kang makatulong sa iyong komunidad sa pamamagitan ng pagkakaloob ng tulong sa Araw ng Halalan at pagtulong sa bawat tao na bumoto
Paano ko malalaman kung ako ay karapat-dapat na maging manggagawa sa botohan?
 • Ikaw ay dapat na isang nakarehistrong botante (maaaring nakarehistro sa isang katabing county)
 • Ikaw ay dapat na higit sa 18 taong gulang (maliban kung lumalahok sa Programang Estudyanteng Manggagawa sa Botohan)
Saan ako maglilingkod bilang manggagawa sa botohan ng County?

Ikaw ay itatalaga sa isang lugar ng botohan na batay sa kung saan may malaking kakulangan sa mga manggagawa.

Ang mga manggagawa sa botohan ay maaaring italaga sa isang lugar ng botohan:

 • Na malapit sa kanilang bahay, opisina, o pasilidad ng pangangalaga sa araw.
 • Kung pumapayag, kahit saan sa buong County gaya ng kailangan.
Paano ako maghahanda sa araw bago ang Araw ng Halalan?

Kung ikaw ay isang inspektor, itanong sa sarili:

 • Nakipag-ugnayan ka ba sa mga taong nagtatrabaho sa Araw ng Halalan?
 • Kinuha mo ba ang iyong mga kagamitan?
 • Sinuri mo ba ang kahon ng mga gamit upang matiyak na nasa inyo ang lahat ng mga bagay?
 • Kinargahan mo ba ang iyong selular na telepono na inisyu ng County?
Ano ang dapat gawin sa umaga ng Araw ng Halalan?
 • Dumating sa mga botohan sa Araw ng Halalan sa ika-6 ng umaga
 • Buksan ang iyong selular na telepono
 • Repasuhin ang Patnubay sa Halalan at patnubay na "Ano ang Dapat Gawin Kung…"
 • Mag-ayos at magbukas bago lumampas ang ika-7 ng umaga.
Icon - Close