Skip to Content

Pagboto sa pamamagitan ng Koreo sa County ng Los Angeles

Vote by Mail Notices

Isang Ligtas, Magagamit, at Pinipiling Opsyon ng Pagboto

Ang lahat ng mga rehistradong botante sa County ng Los Angeles ay padadalhan ng balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo. Bumoto sa kaligtasan ng iyong tahanan sa pamamagitan ng pagbabalik ng iyong balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo.

Ang Pagpapadala ng mga balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay ipinadadala sa koreo nang hindi lalampas sa 29 na araw bago ang Araw ng Halalan.


Paano Ibabalik ang iyong Balota

Mayroong maraming opsyon kung paano ibabalik ang iyong balota:

Kung ang iyong balota ay may tatak-koreo sa Araw ng Halalan at natanggap sa loob ng 7 araw (EC, § 3020(b).) ng aming Departamento, ipoproseso, patutunayan at bibilangin namin ang balotang iyon.

I-download at ibahagi sa iyong komunidad: Paano ibabalik ang iyong balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo


Paano Subaybayan ang iyong Balota

Tumanggap ng mga personal na mensaheng teksto, email at/o awtomatikong may-boses na mensahe tungkol sa iyong balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo sa pamamagitan ng pagpapalista sa Nasaan ang Aking Balota. Ito ay isang libreng serbisyo na magagamit ng lahat ng mga rehistradong botante na nagbibigay sa iyo ng isinapanahong impormasyon kung nasaan ang iyong balota at kung kailan mo maaasahang matanggap ito.

MAGPALISTA SA NASAAN ANG AKING BALOTA


I-tsek kung ang Iyong Balota ay Natanggap at Nabilang

Makukumpirma ng mga botante kung ang kanilang balota ay natanggap at nabilang sa pamamagitan ng Kagamitan ng Katayuan ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo


Humiling ng isang Balota sa Naiibang Wika

Ang County ng L.A. ay nagkakaloob ng buong serbisyo at/o tulong hanggang sa 18 mga wika.

Upang humiling ng iyong balota o materyales sa halalan sa ibang wika, mangyaring tumawag sa aming Seksyon ng Serbisyo sa Iba't-ibang Wika sa 800-815-2666, opsyon 3.


Pahayag ng Pagpapatibay ng Pirma

Nauunawaan namin na sa pagdaan ng panahon ang iyong pirma ay tiyak na magbabago. Kung ang pirma sa iyong sobre ng pagbabalik ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo ay hindi katugma nang nasa database ng iyong rehistrasyon ng botante ipapaalam namin ito sa iyo at hihilingin sa iyo na kumpletuhin at ibalik ang Pahayag ng Pagpapatibay ng Pirma.

Ang iyong pirma ay kinakailangan upang patunayan ang iyong pagkakakilanlan at iproseso ang balota.

Nakalimutang Pirmahan ang iyong Sobre para sa iyong Balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo?

Kung kayo ay nagbalik ng iyong balota ng Pagboto sa pamamagitan ng Koreo na hindi pinirmahan ang sobre ng pagbabalik kami ay magpapakoreo ng isang dokumentong tinatawag na " Pahayag ng Di-Pirmadong Balota" na humihingi ng iyong pirma.

Ang iyong pirma ay kinakailangan upang patunayan ang iyong pagkakakilanlan at iproseso ang balota.

Icon - Close